Et bønneopprop fra

Hurum Pinsemenighet Klippen

til alle menighetene på Hurum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det globale og det lokale bønneteam

Kom la oss bli lokale og globale bønnemisjonærer!

 

Hvordan bli en lokal bønnemisjonær?

  

Skrevet og tilrettelagt av: Frank Karlsen

 

Tlf: 40403480

 

E- post: Frank.Karlsen@norchip.com

 

 

 

Hurum Pinsemenighet, Klippen

Fredboveien 7

3490 Klokkarstua

Tlf: 32798111

E-post:  post@hurumpm.no    

Internet: www.hurumpm.no

 

 

 

 

 


Det globale og det lokale bønneteam

Kom la oss bli lokale og globale bønnemisjonærer!

 

Hvordan bli en lokal bønnemisjonær?

 

Et bønneopprop fra Hurum Pinsemenighet Klippen til alle menighetene på Hurum

 

Dette er et bønneopprop som baserer seg på frivillighet og er et initiativ fra Hurum Pinsemenighet Klippen, til det beste for alle menigheter/kirker på Hurum.

Det er viktig at dette bønneoppropet behandles av all menighetsledere og menighetsråd slik at det får den mest riktige form i forhold til din menighet og mest mulig gjennomslagskraft i hver enkelt menighet og i samfunnet på Hurum.

 

Det første og viktigste mål for en lokal bønnemisjonær er å be for det lokale stedet. For deg kan det f.eks være Storsand, Sætre, Filtvet, Tofte, Holmsbu, Rødtangen, Kana, Verket eller Klokkarstua. Du har kanskje allerede bedt for stedet ditt en mannsalder og har en meget full bønneskål. Det vi nå ønsker sammen med deg og din menighet er å gå sammen om å få alle bønneskålene som er bedt for Hurum så fulle at Faderen tømmer den ut over kommunen vår. Vi tror at alle menighetene på Hurum er like viktige og at vi alle trenger å be sammen og søke Guds ansikt i ekstraordinær banking på Hans dør inntil Han åpner døren og lar sin herlighet fjerne alle mørke kroker i kommunen vår. Menighetene eller enkeltmennesker kan følge opp på tre forskjellig måter.

 

  

 Alle måtene er like viktig:

 

 1. Satse på dette bønneoppropet og bønneemnene i ditt normale bønneliv

 2. Bruke bønneoppropet i Gudstjeneste, møter, bønnegruppe eller bibelgruppe

 3. Du kan melde deg på bønnelisten. Vi tror på at vi kan fordele en hel uke mellom oss slik at mesteparten av uken dekkes av bønn for Hurum. Det betyr at vi tar ansvar for en eller flere timer i uken, men at vi ikke må gjøre det til noe trelldom men at vi gjør det med glede. Det betyr at hvis vi har tid, søker vi Herren sammen med andre eller alene på den timen vi har skrevet oss opp. Er det noen ganger vi ikke klarer å be på timen eller timene våre er det ingen problemer med det. Men meningen er uansett at vi i den timen vi har fått utdelt satser på ekstraordinær intens konsentrert bønn inklusiv leting etter de som fortsatt er på fortapelsens vei på Hurum og banking på Herrens dør inntil han åpner døren inn til sin herlighet.

 

Vi håper at følgende bønneemner kan legges på Guds alter og i Herrens bønneskål:

 

 1. Vi ber om vekkelse i alle menighetene på Hurum. Det betyr at vi ønsker at alle de kristne rundt omkring i menighetene skal bli fylt av den Hellige Ånd og at Guds herlighet til fornyelse av enkeltmennesker og menighet.
 2. Vi ber om at 2000 mennesker på Hurum blir frelst eller født på nytt slik at de blir aktive i en av våre menigheter innen år 2010. Vi ber om at alle mennesker på Hurum skal få et personlig forhold til Jesus Kristus slik at de ikke går fortapt, men får evig liv. Vi ber om at alle mennesker på Hurum kommer i syndenød slik at de kan gi seg over til Jesus og bli renset for all synd
 3. Vi ber for Hurum kommune at Herren skal velsigne alle politikere og alle som arbeider i kommunen slik at vi får vesentlig bedre økonomi, organisasjon, administrasjon og at vi får mange nye arbeidsplasser og bedrifter til kommunen
 4. Vi ber om at Herren sender ut 100 misjonærer og teltmakere fra Hurum innen år 2015
 5. Vi ber for alle barn og ungdommer på Hurum at de må få høre hele evangeliet og velge Jesus som sin Herre og Frelser. Vi ber for alle skolene og barnehagene at de skal bli mer åpen for det kristne budskapet og at det skal danne seg kristne lag og foreninger på hver enkelt skole på Hurum og Røyken (videregående skole)
 6. Vi ber for alle syke, gamle og slitne mennesker på Hurum at de skal få god omsorg og pleie og at ingen er ensomme eller bitre. Vi ber om at alle våre menigheter skal bli en ressurs og en hjelp for samfunnet og alle fremmede, innvandrer, rusmissbrukere, ensomme og trengende på Hurum.
 7. Vi ber om mange nye ressurser kommer til våre menigheter og at alle våre menigheter/kirker forsetter å være åpne og gjestfrie ovenfor alle særlig dem som ikke har lykkes eller trenger hjelp.
 8. Vi ber om flere brennende pastorer, evangelister eller prester til Hurum kommune. Vi ber om flere brennende apostler, hyrder, forstandere og tjener til menighetene våre.
 9. Vi ber om at menighetene skal bli en enda viktigere og synlig faktor for samfunnet på Hurum slik at vi kan være med å bygge gode tiltak, aktiviteter, kultur og attraksjoner som kan gjøre Hurum til et enda bedre sted å bo.

Bønneliste er for alle på Hurum slik at det samlede bønnefelleskapet rundt disse bønnene får et enda sterkere gjennombrudd. Bønnelisten kan være en hjelp til deg slik at du blir enda mer disiplinert i ditt bønneliv. Blir du med på bønnelisten kan alle andre på Hurum vite at da ber du for dem og det vil styrke enheten og fellesskapet blant de kristne på Hurum. Da kan vi alle være med å oppfylle Jesu sin egen bønn i Johannes kapittel 17.

 

Blir du med på bønnelisten blir du en del av et bønntårn som reiser seg for at vår Herre Jesus Kristus kan gjennomføre den siste store innhøstning av mennesker som skal bli frelst. Du kan da bli en del av bønnetårnet på Hurum. Tilsvarende bønnetårn reiser seg over hele Europa, ja over hele verden på tvers av kirkesamfunn og kirkeorganisasjoner.

Hvis du ønsker å be mer enn for bare Hurum kan du lese under.

 

Jeg har et forslag til ny bønnemobelisering i tråd med den misjonsvekkelsen som er i gang. Jeg håper det er mange flere som også roper etter mer bønnemobelisering. Bønn og særlig enhetlig samstemt ekstraordinær bønn revolusjonerer verdensevangeliseringen og misjonen. Ekstraordinær tid og fokus på Bibelens løfter i forhold til Hans nærhver i bønn og forvandlende kraft til tegn, under og mirakler.

 

 

Misjonsorganisasjoner og alle brennende misjonærer og misjonsstrateger må igjen understreke overskriften på menighetenenes misjonsvirksomhet: UMULIG. All misjonsvirksomhet og hjelpevirksomhet i kristen Norge må være totalt avhengig av Den Hellige Ånds virksomhet. Det kan bare understrekes igjen ved at noen mennesker som brenner for misjon møtes for å søke Guds ansikt inntil han åpner døren inn til sin herlighet og gjør dagens misjons og evangeliseringsarbeid totalt avhengig av Guds åpenbaring og handling. To mennesker som møtes til ekstraordinær enhetlig samstemt bønn i full hengivelse til resultere i en bønnehær av misjonærer og evangelister som gjør det umulige.

 

Noen få punkter om bønn:

 

En mann/kvinne er ikke større enn sitt eget bønneliv (Reonald Ravenhill)

 

Den pastor/vekkelsesleder som ikke ber mer enn 2 timer per dag leker (Reonald Ravenhill)

 

Når mennesker arbeider, blir det menneskelig arbeid, men når mennesker ber er det Gud som arbeider (David Bryant)

 

There are two indispensable factors to successful Christin livning. Ther are vision and passion both of which are born and maintained by prayer (Reonald Ravenhill)

 

It may be that Satan has little cause to fear most preaching. Yet pas experiences sting him to rally all his infernal army to fight against God's people praying (Reonald Ravenhill)

 

We must learn to pray, and we must pray to learn to pray (Reonald Ravenhill)

 

Spiritual awakening: When the Father wakes us up to see Christ's fullness in new ways, so that together we trust Him, love Him, and obey Him in new ways, so that we move with Him in new ways for the fulfillment of His global cause (David Bryant)

 

 

Vi skal selvsagt alle ha vår lønnekammerbønn hver eneste dag der lengsel etter felleskap med Gud og hans sønn Jesus Kristus er vår lengselen.

 

 

Her er vårt forslag til Bønnemobelisering.

 

Enhetlig samstemt bønn har en utrolig makt med Gud til å forandre den verden som er rundt oss. Denne type bønn handler om å miste seg selv. Denne type bønn handler om ydmykhet og full overgivelse. Denne type bønne handler om å virkelige gjøre Jesus til Herre og Mester i våre liv. Her har man mulighet til sammen å søke Guds ansikt slik at Han kan gi oss sin åpenbaring av sin vilje og plan. Slik at Han kan fylle oss med sin herlighet. Slik at Han forvandler oss helt igjennom. Tro handler om full overgivelse til korsets fulle kraft. Tro handler om Jesus Kristus og Ham korsfestet. Tro handler om fullstendig tilgivelse i Jesu Blod til daglig tilgivelse og helliggjørelse. Tro viser seg i full sønderknuselse og overgivelse til Jesu Kristi Nåde og Kjærlighet.  

 

Vi må be på en måte som fører til selvhengivelse, slik at den skaper en dristig tro som gjør bruk av Guds hjelpekilder og leder oss til å ta imot Ånden som en mektig virkende kraft i vårt liv og i vårt fellesskap. Når vi føler noe er galt med vår misjonsvirksomhet så setter vi ned et utvalg eller re-organiserer oss i stedet for å hengi oss i bønn. Vår sans for bønn bestemmer vår sans for Gud. All reformasjon, vekkelse, misjonsmobelisering og åndsutgytelse begynner i et eller annet bønnerom. Misjonsvekkelsen dabber av eller akselerer alt etter om vi ber mer eller mindre. Det slår til med nesten matematisk nøyaktighet.

 

Jeg håper at alle misjonsledere og misjonsengasjerte kan samles i Den Hellige Ånd, fylt for å søke Guds ansikt i ekstraordinær bønn, leting og banking inntil Herren forløser av sin kraft over alle mennesker som har fått kall til misjon og verdensevangelisering. Her skal syner, åpenbaringer, visjoner og budskap føre til nye konkrete misjonsstrategier, misjonsoffansiv, forvandlende motivasjon og fødsler. Her skal Guds plan kunne realiseres i alle nivåer av Norges misjonsvirksomhet. Målet er at alle de hundretusener av unge mennesker som har blitt frelst gjennom Norsk misjonsvirksomhet skal mobiliseres til å følge Herrens kall til den siste store innhøstning. 

 

Senere kan bønnemøter på Hurum også dem som ikke bor på Hurum men som danner bønnetårn andre steder i Norge til et interaktivt live internetkonferanse der flere bønnetårn kan be sammen. Dette kan også etter hvert gjelde dem som ikke bor i Norge. De kan samles på lokale steder i de enkelte misjonslandene og kan kobles opp via bønnetårn andre steder.

 

 

 

Her er mitt forslag til Bønneemner for globale bønnemisjonærer:

 

 1. Ber for alle nye menigheter, nye disipler og bibelskoleelever
  1. Vi ber om at de skal bli forvandlet i sin tro
  2. Vi ber om at de skal få kraft fra det høye
  3. Vi ber om at de skal bli bevart i fra alt det onde
  4. Vi ber om de skal leve mitt i Guds plan og vilje
  5. Vi ber om at alle nådegaven komme i funksjon
 2. Ber for alle misjonærer og teltmakere og deres familie
  1. Vi ber om at de skal leve rent og hellig for Hans åsyn
  2. Vi ber om at Herren skal bevare dem fra alt ondt
  3. Vi ber om at Herren skal utruste dem enda mer med sin herlighet og godhet
  4. Vi ber om at de står mitt i Guds plan og vilje
 3. Ber for hver av misjonsfeltene hver for seg selv
  1. Vi ber om en forvandlende vekkelse
  2. Vi ber for konkret og intenst rundt utvalgte menigheter
  3. Vi ber for ledelsen, evangelistene og for alle misjonærene
  4. Vi ber om nye visjoner og planer fra Herren
 4. Ber om at Herren må åpenbare sin vilje og sine veier til forvandling og umulighets tenkning i alle misjonsorganisasjonene. Vi ber om at menighetene våkner opp og får fornyet sitt kall til å være med på forvandlende og umulig verdensevangelisering og misjon gjennom misjonsorganisasjonene. Vi ber om at alle misjonsorganisasjonene klarer å motivere, engasjere og forløse Guds kraft i bønn i alle menighetene til enda en stor utsendelse av unge misjonærer. 
 5. Ber for alle teltmakere og kristne som bor i muslimske land
  1. Ber om at Herren skal gi dem kraft og styrke
  2. Ber om at Herren skal holde dem borte fra all synd og ondskap
  3. Ber om at alle nådegavene kommer i funksjon
  4. Ber om at kristne starter bedrifter i muslimske land som kan huse teltmakermisjonærer
 6. Ber for ny åpenbaring, syner og visjoner fra Herren
  1. Vi ber om konkret ledelse fra Herren
  2. Vi ber om nye syner fra Herren
  3. Vi ber om nye åpenbaringer
  4. Vi ber om at den Hellige Ånd faller på alle nivåer innen misjon
  5. Vi ber om at under, tegn og mirakler virker på alle nivåer i menigheten og misjonsorganisasjonene.
 7. Vi ber rundt konkret visjoner
  1. Vi ber om at Herren sender ut 10 000 teltmakere og misjonærer innen år 2010. Denne bønnen har vært bedt siden 1991
  2. Vi ber om at Herren frelser 1 million Europeere innen år 2010
  3. Vi ber om at Herren frelser 1 million muslimer innen år 2010
  4. Vi ber om 10 000 nye menigheter i muslimske land innen år 2020
  5. Vi ber om 10 000 nye teltmakerorienterte bedrifter i muslimske land innen år 2020
  6. Vi ber om 100 000 misjonærer og teltmakere fra sentral-Afrika innen år 2020
  7. Vi ber om at Herren mobiliserer bønnetårn med 24 timers kontinuerlig bønn i alle store byer i verden. Vi ber om at de samme bønnetårn også rommer fungerende pinseuniversitet

 

 

BØNNELISTE  som dekker 24 timer hver dag i en hel uke:

 

Vi håper at de som melder seg på mest mulig kan følge denne time i hele 2009 og gi et helt år i ekstraordinær satsning på bønn for Hurum. Bønnelisten vil bli sent ut til alle dem som står på listen og den som bare setter seg opp en time er like stor som den som ber i flere timer. Her vet vi at vi er like takknemmelig uansett hvor mye eller hvor lite vi setter oss opp på denne listen.

 

Her er forslag til hvordan din egen bønneliste kan begynne:

 

DAG

Tid

Venn / bønnepartner

E-mail/telefon

Mandag

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag

 

 

 

 

 

 

 

Fredag

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag

 

 

 

 

 

 

 

Søndag

 

 

 

Takk Herre, at du hører våre bønner,
i Jesu Navn, Amen!